Noszenie broni – słów kilka… Czy mogę na co dzień nosić broń?

noszenie broni - kabura

Noszenie broni – stan prawny na czerwiec 2024 roku.

Masz już pozwolenie na broń? Zastanawiasz się, czy zawsze i wszędzie możesz ją mieć ze sobą? Istnieją tu pewne ograniczenia. Z uwagi na tematykę niniejsze opracowanie będzie dość obszerne (jak na realia współczesnego Internetu). Dla osób których nie interesują szczegóły na końcu znajdzie podsumowanie ze skróconą informacją.

Noszenie i przenoszenie (zgodnie z ustawą: przemieszczanie) broni

W pierwszej kolejności wskazać należy, że rozróżnia się noszenie i przenoszenie (przemieszczanie) broni. Brzmi podobnie? Niestety według obowiązujących przepisów są to dwa różne pojęcia.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Co do zasady zabronione jest noszenie broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych (o ile właściwy organ nie wyraził na to dodatkowej zgody).

Ale czym jest to noszenie broni? Wskazana ustawa tego nie określa. Istnieje natomiast pewna wskazówka w rozporządzeniu Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej Oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego. Według tego rozporządzenia „w środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych. Broń do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym”. Po analizie tego zapisu należy dojść do wniosku, że  z bronią załadowaną mamy do czynienia już wtedy gdy amunicja znajduje się w magazynku podpiętym do broni – nawet gdy nabój nie znajduje się w komorze nabojowej. Oczywiście bronią załadowaną jest również broń z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej ale bez podpiętego magazynka. Naszym zdaniem broń nie będzie załadowana gdy w magazynku znajduje się amunicja, ale został on odpięty od broni (nawet gdy nadal mamy go ze sobą). Zaznaczam jednak, że w zakresie magazynka znajdującego się poza bronią mogą pojawić się odmienne opinie.

W powyższym zakresie można również wskazać, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, zgodnie z którym jako broń załadowaną rozumie się przez to broń z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku.

Czy każdą broń można nosić?

Wiemy już czym jest broń załadowana i tym samym czym jest noszenie broni. Wiemy już także, że co do zasady zabronione jest noszenie broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych. Jaką więc broń można nosić? Skoro ustawodawca zakazał noszenia broni „kolekcjonerskiej” i „pamiątkowej” to należy stwierdzić, że broń do pozostałych celów można nosić (co nie jest zakazane, to jest dozwolone). Pewnym wyjątkiem może być tu broń do celów łowieckich (do tego celu przez pewien okres czasu można było zarejestrować broń krótką). Jednak z uwagi na to, że MZPB jest stowarzyszeniem o charakterze sportowo – kolekcjonerskim temat noszenia broni do celów łowieckich zostanie w tym artykule pominięty.

Posiadanie przy sobie broni niezaładowanej jest przemieszczaniem (przenoszeniem) broni. Przemieszczać można każdą broń, nawet broń do celów kolekcjonerskich.

Tutaj jeszcze uwaga. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, broń palną nosi się w kaburach lub futerałach. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała. Inną broń, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i wielkość, nosi się w ten sam sposób. Zgodnie z tym rozporządzeniem preferowane jest noszenie broni w kaburze. Jeżeli jednak mamy do czynienia z bronią długą lub większą ilością broni możemy to robić w futerale. Powyższy zapis nie nakazuje nam (i nie ma z tego tytułu kary) noszenia broni w sposób całkowicie niewidoczny. Broń ma być „jak najmniej widoczna”. Oczywiście gdy jedziemy z bronią sportową lub kolekcjonerską na strzelnicę to wszystkie sztuki mogą być w futerale (np. w pudełku w plecaku).

Wiemy już także, jaką broń możemy nosić i przenosić. Odpowiedzmy teraz na pytanie: czy zawsze mogę mieć ze sobą broń? Co do zasady tak. Posiadając broń do celów sportowych nie oznacza, że możemy ją zabierać tylko na strzelnicę. Posiadając broń do celów kolekcjonerskich nie oznacza, że możemy ją zabierać tylko na wystawy. Należy jednak pamiętać, że są w tym zakresie pewne ograniczenia.

Nakazy i ograniczenia w noszeniu broni

Pierwsze ograniczenie w noszeniu broni może wynikać z art. 33 ustawy o broni i amunicji zgodnie z którym jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych obszarach, na czas określony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej rodzajów zakaz jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym. Zakaz ten nie dotyczy jedynie wąskiego grona osób wymienionego w tym przepisie. Wprowadzenie takiego zakazu dotyczy jednak zawsze m.in. osoby posiadającej broń do celów kolekcjonerskich i sportowych. W 2023 roku zakaz taki był wprowadzony trzykrotnie (1. na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 22 lutego 2023 r. 2. na obszarze miasta stołecznego Warszawy w dniu 5 kwietnia 2023 r., 3. na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Wrocławia w dniu 11 listopada 2023 r.).

Drugie ograniczenie wynika z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie nią zabronione jest wnoszenie na imprezę masową i posiadanie przez osoby w niej uczestniczącej, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów. Czym jest impreza masowa reguluje art. 3 ustawy (link).

Trzecie ograniczenie wynika z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Zgodnie z tą ustawą w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. Czym jest zgromadzenie reguluje art. 3 ustawy (link)

Kontynuując wyliczanie wskazać należy, że posiadanie broni zabronione jest w budynkach sądów i prokuratur („do budynków sądowych nie wolno wnosić broni ani amunicji”, „do budynków, w których mieszczą się jednostki organizacyjne prokuratury, nie wolno wnosić broni ani amunicji). W myśl ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym zabronione również było wnoszenie broni oraz amunicji na teren pozostający w zarządzie Trybunału oraz do budynków Trybunału. Ustawa ta jednak przestała obowiązywać z dniem 16 sierpnia 2016 a obecnie obowiązujące ustawy związane z Trybunałem nie regulują tej materii.

Idąc dalej, zaznaczenia wymaga, że :

– Przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez osoby inne niż specjalnie do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jest zakazane;

– Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, pod warunkiem że broń i amunicja są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia (zgodnie z zasadami  rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego);

– zakazane jest noszenie broni, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego;

– zakazane jest noszenie broni i amunicji w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych;

– mając przy sobie broń należy mieć również legitymację posiadacza broni lub Europejskiej Karty Broni Palnej albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni.

Podsumowanie

Zgodnie z obietnicą we wstępie, końcowe podsumowanie jest dla osób które nie mają czasu, chęci lub z innych przyczyn nie chcą przeczytać całości. Podsumowanie jest ogólnikowe. Szczegóły znajdziesz powyżej. Będąc osobą uprawnioną do posiadania broni pamiętaj, że:

noszenie broni – to posiadanie przy sobie broni w której jest amunicja (w magazynku i/lub komorze nabojowej)

przenoszenie (przemieszczanie) broni – to posiadanie przy sobie broni bez amunicji w niej (pusta komora nabojowa, pusty magazynek lub jego brak)

– mając ze sobą broń należy być całkowicie trzeźwym

– broń palną do celów kolekcjonerskich można przenosić (rozładowaną)

– broń palną do celów sportowych, szkoleniowych, ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia można nosić (załadowaną)

– z bronią nie można wchodzić do budynków sądów i prokuratur oraz na zgromadzenia i imprezy masowe

– broń palną nosi się w kaburach lub futerałach w sposób jak najmniej widoczny

– mając przy sobie broń musisz posiadać dokument uprawniający do jej posiadania.

Scroll to Top