Statut

Małopolski Związek Pasjonatów Broni

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Małopolski Związek Pasjonatów Broni, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: MZPB.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Jego działalność odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego dokumentu, zwanego dalej „Statutem”.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków, a teren działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Stowarzyszenie może przynależeć do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń, które posiadają analogiczny lub zbliżony zakres działalności.
 7. Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej członków.
 8. W celu zarządzania swoimi sprawami, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać konkretne zadania innym podmiotom.
 9. Stowarzyszenie ma prawo korzystać z własnych symboli organizacyjnych, używać pieczęci, a także wydawać legitymacje i odznaczenia.
 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2
Cele Stowarzyszenia i środki ich realizacji

 1. Celem stowarzyszenia jest:
  1.1. Popularyzowanie strzelectwa sportowego, rekreacyjnego oraz kolekcjonerstwa broni palnej. Propagowanie bezpiecznych praktyk strzeleckich oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych ze sportem strzeleckim wśród członków i całej społeczności strzeleckiej.
  1.2. Wspieranie i propagowanie wszelkich form kolekcjonowania broni w tym broni palnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.
  1.3. Edukowanie w obszarze strzelectwa sportowego, rekreacyjnego, kolekcjonerstwa broni palnej, jak również pierwszej pomocy i ratownictwa w formie szkoleń, zlotów, pikników, prezentacji, wykładów i innych podobnych.
  1.4. Przekazywanie wiedzy dotyczącej aktualnych regulacji prawnych związanych ze strzelectwem sportowym, rekreacyjnym, kolekcjonowaniem broni palnej, pierwszą pomocą i ratownictwem oraz pokrewnymi dziedzinami.
  1.5. Krzewienie kultury fizycznej i promowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  1.6. Popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu obronności państwa, szczególnie umiejętności strzeleckich i obsługi broni palnej.
  1.7. Zwiększenie liczby obywateli aktywnie zaangażowanych w praktykowanie strzelectwa sportowego oraz kolekcjonowanie broni palnej.
  1.8. Rozwój i upowszechnianie sportów lotniczych, w tym m.in. lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa śmigłowcowego oraz innych dziedzin związanych z lotnictwem.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  2.1. Organizowanie wydarzeń skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, takich jak szkolenia, treningi strzeleckie, zloty, pikniki, prezentacje, wykłady i inne podobne, mające na celu popularyzację strzelectwa sportowego, rekreacyjnego oraz kolekcjonowania broni palnej.
  2.2. Aktywne uczestnictwo w edukacji, dostarczając wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących strzelectwa sportowego, rekreacyjnego, kolekcjonowania broni palnej, pierwszej pomocy i ratownictwa.
  2.3. Aktywne zrzeszanie kolekcjonerów broni w tym broni palnej oraz ich wspieranie w działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami poprzez organizację spotkań, seminariów i wystaw.
  2.4. Organizowanie imprez i zawodów strzeleckich.
  2.5. Rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności związanych z lotnictwem wśród swoich członków i społeczności lokalnej poprzez organizacje szkoleń, imprez, wydarzeń, prezentacji, lotów pokazowych i innych.
  2.6. Nawiązywanie współpracy ze szkołami, uczelniami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, służbami mundurowymi oraz innymi podmiotami w celu promowania sportu strzeleckiego z ukierunkowaniem na rozwijanie zainteresowań strzeleckich w ramach edukacji, wspieranie aktywności sportowej.
  2.7. Pozyskiwanie, przygotowywanie oraz utrzymywanie infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na systemy informatyczne, strzelnice, strzelnice pneumatyczne, sale wykładowe oraz miejsca spotkań.

§ 3
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 2. Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia oraz inne osoby, które zostały przyjęte w poczet członków nadzwyczajnych zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 4.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej, która może być w formie elektronicznej.
 4. Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na nadzwyczajnego, lub członka nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej większością głosów przy obecności minimum połowy uprawionych do głosu.
 5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  5.1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;
  5.2. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  5.3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  5.4. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
 6. Obowiązki członków Stowarzyszenia:
  6.1. aktywnie brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
  6.2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  6.3. terminowo opłacać ustalone składki i opłaty.
 7. Członek zwyczajny może zostać pozbawiony członkostwa uchwałą Zarządu na skutek:
  7.1. pisemnej rezygnacji członka;
  7.2. wykluczenia przez Zarząd;
  7.3. śmierci członka.
 8. Zarząd może zawiesić lub wykluczyć członka zwyczajnego na skutek:
  8.1 łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
  8.2. minimum jednomiesięcznej zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
  8.3. zachowania niegodnego lub naruszającego dobre imię Stowarzyszenia;
  8.4. braku aktywności lub aktywność niezgodną z celami Stowarzyszenia;
  8.5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
  8.6. uzasadnionego wniosku członka nadzwyczajnego.
 9. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z grona członków zwyczajnych lub zmiany statusu członka przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek jest zawieszony
  w prawach.
 10. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz pozbawieniu pełnionych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 4
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1.1. Walne Zgromadzenie Członków;
  1.2. Zarząd;
  1.3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencje Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwają dziesięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z § 4 pkt 8 Statutu.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 4. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd publikuje
  w sposób dostępny dla wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się informację elektroniczną: na stronie internetowej stowarzyszenia lub poprzez wiadomość e-mail na podany przez członka adres.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:
  5.1. na zakończenie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  5.2. na pisemny wniosek Zarządu;
  5.3. na pisemny wniosek co najmniej 25% członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia;
  5.4. na pisemny wniosek co najmniej 25% ogółu członków Stowarzyszenia.
 6. Walne Zgromadzenie Członków musi zostać zwołane w terminie 3 miesięcy od daty powstania takiej konieczności. W przypadku pisemnych wniosków, za datę powstania konieczności uznaje się dzień otrzymania wniosku.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
  7.1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  7.2. uchwalanie zmian treści Statutu;
  7.3. powoływanie i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia;
  7.4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  7.5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, w tym uchwały o zmianie treści statutu lub rozwiązaniu stowarzyszenia, podejmowane są jawnie, ważoną większością głosów, bez względu na ilość uczestników głosowania, przy obecności Prezesa Zarządu. Głos członka zwyczajnego ma wagę o wartości 1, zaś członka nadzwyczajnego wagę o wartości 50.
 9. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 10. Członkowie mogą udzielić innemu członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu podczas Walnego Zgromadzenia Członków przy zachowaniu warunków:
  10.1. pełnomocnikiem może być wyłącznie członek Stowarzyszenia w pełni praw;
  10.2. członek zwyczajny może być pełnomocnikiem nie więcej niż dwóch innych członków;
  10.3. członek nadzwyczajny może być pełnomocnikiem dowolnej ilości członków;
  10.4. pełnomocnictwo musi być pisemne
 11. Jeśli skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

§ 5
Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków podczas wyboru Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na podstawie umowy podpisanej z członkiem Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnikiem powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów
  w obecności całego Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb. Posiedzenia mogą odbywać się przez elektroniczne środki komunikacji.
 7. Do kompetencji Zarządu należą:
  7.1. reprezentowanie Stowarzyszenia;
  7.2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
  7.3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
  7.4. realizacja celów Stowarzyszenia;
  7.5. sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;
  7.6. administracja Stowarzyszeniem;
  7.7. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat lub świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia;
  7.8. zarządzanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia;
  7.9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
  7.10. ustalanie wzorów zaświadczeń, legitymacji, pieczęci, odznaczeń, znaków organizacyjnych i innych;
  7.11. tworzenie sekcji, grup zadaniowych, zespołów celowych wewnątrz Stowarzyszenia;
  7.12. decydowanie o dołączeniu Stowarzyszenia do organizacji wymienionych w § 1 pkt. 5 Statutu i występowanie z nich;
  7.13. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, podpisywanie umów
  i porozumień;
  7.14. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia
  w granicach zwykłego zarządu;
  7.15. przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia;
  7.16. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
 8. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 5
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 osób, w tym Przewodniczący. Przewodniczącego wyłania Komisja Rewizyjna spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  3.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  3.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3.3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności całej Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  5.1. kontrolowanie działalności Zarządu;
  5.2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;
  5.3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1.1. nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
  1.2. inne prawa majątkowe;
  1.3. środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
  2.1. składek członkowskich, opłat wpisowych i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd oraz dobrowolnych wkładów i wpłat członków Stowarzyszenia;
  2.2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów;
  2.3. dotacji i ofiarności publicznej;
  2.4. działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 3. Zabronione jest:
  3.1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  3.2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 4. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
Scroll to Top